Van het districtsbestuur

Van het districtsbestuur 27 oktober 2014.

 

Relatie Verenigingen Bondsbestuur KNKV.
Het districtsbestuur heeft uitvoerig gesproken over de vergroting van de afstand tussen bondsbestuur en de verenigingen.
Regelmatig wordt ons verteld door verenigingsbesturen dat zij van oordeel zijn dat de afstand naar Zeist groter wordt.
Het districtsbestuur deelt de opvatting van de verenigingen.
Het resultaat van de bestuurlijke vernieuwing, die drie jaar geleden heeft plaatsgevonden, is dat onderwerpen waar de bondsraad over spreekt/besluit niet meer van te voren binnen de districten op districtsvergaderingen worden besproken.
Dat is jammer en een weeffout in de nieuwe organisatiestructuur.
Het bondsbestuur en de bondsraad hebben inmiddels besloten dat men het advies van de Evaluatiecommissie Bestuurlijke Vernieuwing overneemt.
Een van de adviezen was, dat het bondsbestuur zich minimaal 1x per jaar aan de verenigingen in de districten presenteert met onderwerpen waarover men denkt te gaan besluiten en voorts de verenigingen de gelegenheid te geven om hun wensen en verlangens aan het bondsbestuur mee te delen.
Het districtsbestuur besluit zich daadwerkelijk te belasten met de organisatie van de vergaderingen met het bondsbestuur in overleg met de regio’s en voorts alles te ondernemen wat de relatie bondsbestuur-verenigingen kan verbeteren.

Communicatie.
Een onderwerp wat regelmatig aan de orde komt is de niet optimale communicatie tussen professionals/bondsbestuur en verenigingen.
Het bondsbestuur heeft toegezegd zich te zullen inspannen om die communicatie te verbeteren.
Het districtsbestuur constateert evenwel in het verlengde van deze toezegging dat ook de communicatie tussen district en districtswerkgroepen enerzijds en verenigingen anderzijds ook wel beter kan.
De districtswerkgroepen worden opgeroepen meer actuele informatie op de website van district Noord te plaatsen en ook daadwerkelijk de verenigingen op goede momenten van een infobulletin te voorzien middels de wekelijkse E-mailpost.
Het districtsbestuur zal ook over haar besluiten mededeling doen op de website en de bondsraadsleden ook vragen actief via de website te communiceren.

Bondsraadsleden.
Hans Rottink is inmiddels bondsraadslid geworden en Sikko Bruinsma heeft zijn bondsraadslidmaatschap opgegeven.

Verkiezingen Districtsbestuur en Bondsraadsleden
Binnenkort zal het bondsbestuur ons mededelen hoe de verkiezingen van districtsbesturen en de bondsraadsleden zal worden georganiseerd.

Schoolkorfbal toernooi Olympia
Het districtsbestuur heeft met het bestuur van Olympia te Twijzel gesproken over het drama op het schoolkorfbaltoernooi en de gevolgen daarvan.

DPT toernooi
Het is dit jaar heel moeilijk geweest om voor alle provinciale selecties trainers te vinden, die bereid zijn de provinciale selecties te trainen.
Het districtsbestuur zal zich met de werkgroep Selecties in aanwezigheid van Kees Rodenburg over de toekomst buigen.

Werkgroep evenementen.
Alle in Noord te organiseren toernooien zijn door het districtsbestuur toegewezen. Kijk voor info op de website onder DW-Evenementen