DW-Evenementen

 

Evenementen: Door wie en hoe worden ze verdeeld?

In  district Noord is er in het verleden een Platform Overleg Evenementen ingesteld dat werd aangeduid als het POE overleg. Om in de pas te lopen met de andere werkgroepen zal de aanduiding met ingang van 2015 District Werkgroep Evenementen ( DWE ) zijn.  In dit overleg zijn nagenoeg alle werkgroepen vertegenwoordigd die met evenementen te maken hebben. Te denken valt aan de werkgroepen Competitie, Selecties, Arbitrage, Internationaal Korfbal en Communicatie. Voorzitter van dit overleg is Dick ten Napel.

Dit POE overleg vindt minimaal tweemaal per jaar plaats in Beilen. In het voorjaar wordt er gekeken naar de evenementen in het nieuwe seizoen  en in het najaar worden de afgeronde evenementen ook in dit gezamenlijk overleg nog eens geëvalueerd en wordt er een conceptvoorstel gemaakt richting DB  over de toewijzing van de evenementen in het nieuwe bondsjaar.

 In de tussenliggende periode , veelal bij de start van het nieuwe seizoen, ontvangen de clubs via onze verenigingskaderconsulent Jan Boer een uitnodiging in te schrijven op de te organiseren evenementen. In deze uitnodiging staan ook de voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij de organisatie, de accommodatie eisen en hoogte van de bijdrage vanuit het KNKV. Clubs kunnen op meerdere evenementen inschrijven maar moeten wel aangeven wat hun 1e, 2e of 3e keus is en de reden van hun aanvraag motiveren  b.v. vanwege een jubileum, opening nieuw accommodatie.

 In het gezamenlijk overleg worden de aanmeldingen besproken wat uiteindelijk  uitmondt in een concept toewijzing. Daarbij wordt ook  gekeken naar zo mogelijk een goede spreiding over het district en het aantal malen dat clubs al eerder een evenement is toegewezen. Ook wordt er vanuit dit overleg aan alle evenementen een contactpersoon gekoppeld die de organiserende vereniging middels een draaiboek kan ondersteunen en eventueel ook kan optreden als wedstrijdcommissaris.

De definitieve toewijzing gebeurt veelal in september/ oktober door het DB. Het kan ook zijn dat vanuit de DWE een club al eerder benaderd wordt voor de organisatie van een evenement vanwege de tijdige inhuur van b.v. een dubbele sporthal voor b.v. een NK of het DPT zaal. Ook worden grotere evenementen als Junior Fun en U19 KWC veelal voor drie jaar aan een vereniging toegewezen vanwege de complexe organisatie.   

Hoewel de NK’s voor B- en C-jeugd 1e klas aanvankelijk zouden sneuvelen staan deze toch nog op het programma voor 15-16. Nu de meeste evenementen  georganiseerd worden vanuit het district Noord zelf moeten deze ook betaald worden vanuit de districtscomponent, welke ons district elk jaar vanuit Zeist ontvangt.  Daarom heeft het DB een vaste bijdrage afgesproken voor een aantal evenementen, die clubs ontvangen voor de organisatie.

Voor vragen met betrekking tot evenementen kan men zich richten tot:

                                                        dick.ten.napel@knkv.net

De toewijzing voor het seizoen 2015-2016 treft u hieronder aan.

Dinsdag 22 december 2015  DPT zaal prov. RTC teams  U13, U15, U17  organisatie kv Emmeloord

Zaterdag 19 maart 2016  NK HK D-jeugd  zaal Wolvega  organisatie kv SCO 

============================================================

Op dinsdag 6 oktober was de District Werkgroep bestaande uit afgevaardigden van andere daarbij betrokken werkgroepen in Beilen bijeen om met name een aantal zaken rond de planning en de concepttoewijzing van evenementen in ons district Noord te bespreken.

Was de animo aanvankelijk gering, uiteindelijk hadden we over keus niet te klagen: PSK Friesland 2x, Finale Jan Mulder beker 6x, Finale A P Buiten beker 6x, DPT veld 3x. Daarnaast waren een aantal andere evenementen al eerder toegewezen vanwege een meerjaren of tussentijdse toewijzing. Bij de toewijzing is vooral gekeken naar de motivatie voor de ingediende aanvraag. Uiteindelijk ging het DB unaniem akkoord met de volgende toewijzing:

  • PSK Friesland op 1 juni aan kv Lintjo uit het oogpunt van promotie
  • Finale Jan Mulder Beker 7 juni aan CSL vanwege het 50 jarig bestaan
  • Finale A P Buiten beker op 8 juni aan KIA vanwege ingebruikname nieuw clubhuis
  • NK B-jeugd op 11 juni aan Ritola vanwege promotie en spreiding over het district
  • DPT veld op 18 juni aan Harkema vanwege de aanleg van hun kunstgrasveld

Reeds eerder tussentijds toegewezen waren:

  • DPT zaal op 22 december aan Emmeloord
  • NK HK D-jeugd zaal op 19 maart aan de kv SCO
  • U19 KWC op 24 t/m 27 maart aan de DWIK
  • PSK Groningen/Drenthe op 4 juni aan Thrianta
  • Junior Fun op 17 t/m 19 juni aan Heerenveen  

Dat betekent dat de overige aanvragen voor een veldactiviteit van kv HHV, Club Brothers, Emmeloord, SCO en Leonidas niet gehonoreerd konden worden.

Naast deze toewijzing kwamen ook nog een aantal andere zaken ter tafel. 

Zo maakt de werkgroep zich erg zorgen om de zeer geringe belangstelling vanuit de clubs in ons district om een bijdrage te leveren aan de organisatie van de U19 KWC- officieus WK voor  junioren-  tijdens het paasweekend in Leeuwarden. De invulling van een permanente werkgroep is nog verre van rond en de belangstelling van clubs in en rond Leeuwarden is na drie voortreffelijk georganiseerde edities tanende. 

Vanuit de werkgroep is er een oriënterend gesprek geweest met Eltjo van der Lijn van kv Emmeloord over zijn ideeën met betrekking om te komen tot een mogelijk andere opzet van het bekerkorfbal. De uitkomsten zullen verderop in de organisatie neergelegd worden om te kijken wat we hiermee kunnen.

In principe is de DWE alleen voor een merenjaren toewijzing daar waar het gaat om grote evenementen als Junior Fun en U19 KWC. Voor de rest wil de DWE daar in de toekomst geen gewoonte van maken al mag elke vereniging zich het jaar daarop opnieuw aanmelden voor het zelfde of een andere evenement.

Het DB zal nog gevraagd worden een uitspraak te doen over een tegemoetkoming in de kosten bij de organisatie van bepaalde evenementen.