districtsbestuur

Organisatie van districtsbestuur, Bondsraadsleden en districtswerkgroepen.

Districtsbestuur
Onder organisatie kunt u alle informatie terugvinden over het districtsbestuur, bondsbestuursleden (noord)  en de districtswerkgroepen, die actief zijn in het district en die vallen onder het districtsbestuur.

De leden van de verschillende werkgroepen  staan  alle vermeld bij de werkgroep, waarin ze zitting hebben met functie en E-mailadres.
De districten zijn uitvoerende organisatieonderdelen en veel van de noodzakelijke uitvoerende werkzaamheden  worden uitgevoerd door de werkgroepen.

De werkgroepstructuur sluit om praktische redenen aan op de landelijke structuur, maar overlapt deze niet geheel.
Het districtsbestuur Noord is relatief klein en bestuurt op hoofdlijnen en  daaronder functioneren de districtswerkgroepen (DW) die de meeste uitvoeringstaken regelen.
De districtsbesturen maken geen beleid, maar voeren het landelijk vastgestelde beleid uit. Voor het goed kunnen uitvoeren van hun taak dienen de districtsbesturen derhalve goed geïnformeerd  te zijn willen ze hun toezichthoudende en uitvoerende taak goed kunnen uitvoeren.
Ze worden daartoe ondersteund door het bondsbureau en binnen het district met name door de Verenigingskaderconsulent in de persoon van Jan Boer ( jan.boer@knkv.nl )

De Verenigingskaderconsulent zorgt ervoor, als spin in het web, dat alle voor de districtsbesturen en districtswerkgroepen belangrijke informatie ( verslagen, rapporten, opdrachten ) tijdig op de juiste tafels terecht komt.

In de districtsbestuur Noord hebben de meeste districtsbestuursleden ook zitting in een districtswerkgroep, die belangrijk is voor het onderhouden van korte lijnen.
In werkgroepen waar dat niet het geval is, is er binnen het districtsbestuur altijd een lid dat het taakveld van een werkgroep tot aandachtsveld heeft.

Wanneer daartoe aanleiding is nodigt het districtsbestuur een werkgroep of een deel ervan uit om met de districtsbestuur de gang van zaken binnen de werkgroep te bespreken of om de districtswerkgroep in de gelegenheid te stellen, de werkwijze binnen de werkgroep of wensen van de werkgroep  toe te lichten.

Ook kunnen de districtswerkgroepen om een onderhoud met het districtsbestuur verzoeken.
Het districtsbestuur bestaat uit de volgende leden:

Adde Klaas de Boer,                           voorzitter / secretaris a.i.
( addeklaas@ziggo.nl )                       DW participatie ( lid )
 ( 0517-341720 )                               Aandachtsveld  DW -G-korfbal
                                                          

Jelle Brouwer                                    DWO ( voorzitter )
(jelle.brouwer11@gmail.com)    
( 06-25014147 )

Johan van Dijk                                  Werkgroep DWA. ( lid )
 (jwvandijk01@gmail.com )                penningmeester district Noord
  (06-27189516 )                               

Reint Oostra                                       
(oostra.reint@gmail.com  )        Werkgroep Evenementen
(0561-612901 )                                 Aandachtsveld DW-Selecties
                                                           

Irma Profijt                                      aandachtsgebieden: Korfbalparticipatie,
 irmaprofijt@gmail.com                     de Vereniging Centraal en   
(06-20207191)                                 Vrijwillig Kader  

 Vacature                                         Aandachtsveld Internationaal korfbal ( DWIK )
                                                      Aandachtsveld Communicatie. ( DW-Communicatie )
                                                       

Bondsraad
Ieder district heeft een aantal door de verenigingen gekozen leden, die lid zijn van de bondsraad, dat in feite het hoogste bestuursorgaan is van onze Korfbalbond.
De bondsraad heeft een goedkeurende en toezichthoudende functie op het bondsbestuur. Naast de taak die de bondsraad heeft in het vaststellen van toekomstig beleid, op voorstel van het bondsbestuur, in het kader van de bestuurlijke cyclus heeft de bondsraad ook een functie in het vaststellen van allerlei regelingen en verordeningen, zoals die door de statuten aan de bondsraad zijn opgedragen. 
Het gaat hier dan ook vaak om regelingen, die ook direct van grote invloed kunnen zijn op het functioneren van de korfbalclub ter plaatse.
De bondsraadsleden handelen zonder last of ruggespraak, onderhouden een nauwe relatie met het districtsbestuur, opdat we van elkaar weten wat er speelt, zodat de bondsraadsleden met die wetenschap besluiten kunnen nemen in de bondsraad.
In district Noord zijn de volgende bondsraadsleden aanwezig:

Benny Muskee, b.muskee@planet.nl   0592-414545
Dick Mintjes , dick.mintjes@planet.nl 0521-512067
Henk Bakker, henk.bakker@knkv.net  06-52327201 
Ronald Munneke, ronald.munneke@knkv.net 06-10980785
Herman Koobs, hermankoobs@concepts.nl 0593-524236
Op voorstel van het districtsbestuur zal Hans Rottink worden voorgesteld in het Bondsraadsteam District Noord de bestaande vacature in te vullen.

=================================================================

Districtswerkgroepen
De secretarissen van de werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de vermelde gegevens. Zijn er wijzigingen in de persoonsgegevens, samenstelling of wilt u meer gegevens (bijvoorbeeld telefoonnummer) gepubliceerd zien, meldt dit dan via de ticketservice.

In district Noord functioneren de volgende werkgroepen:

Districtswerkgroepen
-        DW-Arbitrage
-        DW- Opleidingen
-        DW- Competitie
-        DW- Participatie
-        DW- Selectie
-        DW-Communicatie
-        DW-G-korfbal
-        DW-Evenementen
-        DW- Internationaal Korfbal

Klik in de linkermenu balk voor meer info over een werkgroep.