beker-reglement

Reglementen bekertoernooien

KNKV district Noord kent een viertal bekertoernooien gedurende de veldcompetitie, te weten:

• Jan Mulder-beker

• AP Buitenbeker

• Juniorenbeker

• Aspirantenbeker

Onderstaande reglementen gelden voor alle toernooien, tenzij anders vermeld.

1. Organisatie
De organisatie en uitvoering is in handen van de competitiemedewerker op het bondsbureau.

2. Deelname
Inschrijving voor de diverse bekertoernooien geldt op vrijwillige basis, met de volgende restricties per toernooi:

Jan Mulder-Beker:
Inschrijving is mogelijk voor teams die het komende veldseizoen uitkomen in de standaard 2e klasse of hoger.

AP Buitenbeker:
Inschrijving is mogelijk voor teams die het komende veldseizoen uitkomen in de standaard 3e klasse of lager, of in de reserve 2e klasse en lager. Per vereniging mag maximaal 1 team deelnemen.

Juniorenbeker:
Per vereniging maximaal 1 team.

Aspirantenbeker:
Per vereniging maximaal 1 team.

3. Speelavond
De wedstrijden worden op vastgestelde avonden verspeeld. Op de dinsdag de aspirantenbeker en de AP Buitenbeker, op de woensdag de Jan Mulder-beker en tot slot op de donderdag de juniorenbeker.

Wanneer tijdig bekend is, dat het terrein van de ontvangende vereniging op deze avond niet bespeelbaar is, of dat de ontvangende vereniging op de vastgestelde speeldag niet de beschikking heeft over een speelveld, dan wordt de wedstrijd verplaatst naar het terrein van de bezoekende vereniging. De eventuele verplaatsing dient conform de termijnen in het Reglement van Wedstrijden bij de competitiemedewerker te worden gemeld.

Voor het verplaatsen van wedstrijden naar een andere datum gelden de zelfde regels als in het reguliere wedstrijdkorfbal, bijkomende voorwaarde is dat bekerwedstrijden uiterlijk in de week voor de volgende ronde gespeeld moeten worden.

4. Terugtrekking
Verenigingen, die hun achttal gedurende de wedstrijdenreeks terugtrekken, verbeuren een boete van 10 rekeneenheden.

5. Vaststellen wedstrijden
Het wedstrijdschema wordt door loting vastgesteld. Tijdens de finaleronde van de AP Buitenbeker wordt er gespeeld volgens een vastgesteld schema met 4 teams.

6. Wedstrijd/tuchtreglement
Beide reglementen zijn van toepassing. Bekerkorfbal dient qua regelgeving beschouwd te worden als wedstrijdkorfbal.

Uitzonderingen op bovenstaande reglementen:
Bij het niet opkomen verliest de betreffende ploeg de wedstrijd met 5-0 en wordt beschouwd als een terugtrekking.
Eindigt de wedstrijd na het verstrijken van de normale wedstrijdduur in een gelijkspel, dan is het bestuursbesluit verlengingen van toepassing.

7. Scheidsrechters
Het bureau zorgt voor aanwijzing van de scheidsrechters. De scheidsrechterskosten worden automatisch uitbetaald.

8. Finaleplaats
Het districtsbestuur wijst de locatie aan waar de diverse finales gespeeld worden.

9. Uitslagen
Uitslagen dient u op de avond van de wedstrijd door te mailen aan fred.brandsen@knkv.nl.

10. Inschrijfgelden
Voor deelname aan de districtsbeker zijn conform het op de Algemene Vergadering vastgestelde deelnemerskosten verschuldigd ten hoogte van 10 euro per wedstrijd voor seniorenteam, 8 euro voor junioren en 6 euro voor aspirantenteams.

11. Overige
In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de competitiemedewerker. Wanneer zich onvoorziene bijzondere omstandigheden mochten voordoen, dan is de competitiemedewerker gerechtigd van bovenstaande reglementering af te wijken. Dit reglement heeft een ingangsdatum van 1 augustus 2010

BIJLAGE 1: programma en reglementen finaleronde AP Buitenbeker

Op deze finaleavond spelen 4 teams. Er wordt in een halve competitie gespeeld, waarin de wedstrijden 2x 20 minuten duren zonder pauze.

Reglement finalewedstrijden A.P.-Buitenbeker

WEDSTRIJDREGLEMENT
artikel 1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële reglementen van het KNKV en de officiële spelregels van de IKF, tenzij hieronder anders is bepaald.
Artikel 2. De vier deelnemende ploegen spelen ieder een keer tegen elkaar, het z.g. halvecompetitie-systeem.
artikel 3. De wedstrijdduur bedraagt 2 x 20 minuten zonder rust. Na de eerste helft wordt van korf gewisseld
artikel 4. De spelers en speelsters van beide ploegen en de scheidsrechter dienen één minuut voor het aanvangstijdstip van de wedstrijd opgesteld te staan.
artikel 5. De eindrangschikking in de poules wordt vastgesteld volgens het bepaalde in Rangordebepaling’
artikel 6. Van iedere wedstrijd worden wedstrijdformulieren ingevuld, die na ruiling na afloop van de wedstrijd bij de wedstrijdleiding worden ingeleverd. De deelnemende spelers en speelsters moeten over een geldige spelerskaart beschikken. De spelerskaarten worden door de scheidsrechters bij het ruilen van de wedstrijdformulieren gecontroleerd.
artikel 7. Indien een ploeg vijf minuten na de officiële aanvangstijd niet speelklaar in het veld staat opgesteld wordt de wedstrijd als een reglementaire 5-0 nederlaag genoteerd. Slechts in zeer bijzondere omstandigheden kan hiervan door de door het districtsbestuur aangewezen commissaris worden afgeweken.
artikel 8. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de door het districtsbestuur aangewezen commissaris na overleg met de wedstrijdleiding.

WEDSTRIJDSCHEMA

Tijd Veld Wedstrijd Scheidsrechter
19.00-19.40 1 A - B
19.00-19.40 2 C - D
20.00-20.40 1 A3
20.00-20.40 2 A4
21.00-21.40 1 A5
21.00-21.40 2 A6

Nadat in alle ploegen één wedstrijd hebben gespeeld wordt een tussenstand opgemaakt, waarbij achtereenvolgens het aantal behaalde winstpunten, het doelsaldo, het aantal gescoorde doelpunten en het lot bepalend zijn.
In de wedstrijd A3 speelt de, op dat moment, hoogst geklasseerde ploeg tegen de, op dat moment,laagst geklasseerde ploeg; hebben deze ploegen al tegen elkaar gespeeld dan speelt in deze wedstrijd de, op dat moment, als hoogste geklasseerde ploeg tegen de, op dat moment als voorlaatste geklasseerde ploeg. In wedstrijd A4 spelen de overblijvende ploegen tegen elkaar.
In de wedstrijden A5 en A6 spelen de ploegen tegen de ploegen uit hun poule die zij nog niet hebben ontmoet.
In de wedstrijden A3 wordt de, op dat moment, hoogst geklasseerde ploeg als eerstgenoemde (is ontvangende ploeg) aangemerkt; de overige wedstrijden worden zodanig vastgesteld dat elke ploeg in de tweede en derde poulewedstrijd éénmaal als eerstgenoemde (is ontvangende) ploeg wordt aangemerkt.

RANGORDEBEPALING
1 De rangorde van de ploegen na de poulewedstrijden wordt bepaald aan de hand van het aantal behaalde wedstrijdpunten. De ploeg met het grootste aantal wedstrijdpunten geldt als hoogst geklasseerde.
2 a Indien twee ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen is het resultaat van de onderlinge wedstrijd bepalend voor de rangorde.
b Indien 2a niet tot een beslissing leidt wordt de rangorde bepaald middels het doelsaldo over alle poulewedstrijden. De ploeg met het grootste doelsaldo over de poulewedstrijden geldt als hoogstgeklasseerde.
c Indien er na toepassing van 2b nog geen verschil is ontstaan geldt de ploeg met het grootste aantal gescoorde doelpunten in de poulewedstrijden als hoogst geklasseerde.
d Indien er na toepassing van 2c nog geen verschil is ontstaan wordt de rangorde bepaald middels het nemen van strafworpen zoals omschreven in 5.
3 a Indien drie ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen is het aantal behaalde wedstrijdpunten van hun onderlinge wedstrijden bepalend voor de rangorde. De ploeg met het grootste aantal in de onderlinge wedstrijden behaalde wedstrijdpunten geldt als hoogstgeklasseerde.
b Indien na toepassing van 3a de drie ploegen nog gelijk eindigen wordt de rangorde bepaald middels het doelsaldo over hun onderlinge wedstrijden. De ploeg met het grootste doelsaldo over de onderlinge wedstrijden geldt als hoogst geklasseerde.
c Indien er na toepassing van 3b nog drie ploegen gelijk eindigen geldt de ploeg met grootste aantal gescoorde doelpunten in de onderlinge wedstrijden als hoogst geklasseerde.
d Indien ook na toepassing van 3c de drie ploegen gelijk eindigen wordt de rangorde bepaald middels het doelsaldo over alle poulewedstrijden. De ploeg met het grootste doelsaldo over de poulewedstrijden geldt als hoogst geklasseerde.
e Indien er na toepassing van 3d nog drie ploegen gelijk eindigen geldt de ploeg met het grootste aantal gescoorde doelpunten in de poulewedstrijden als hoogst geklasseerde.
f Indien er tussen de drie ploegen ook na toepassing van 3e nog geen verschil is ontstaan wordt de rangorde bepaald middels het nemen van strafworpen zoals omschreven in 5.
g Indien er na toepassing van achtereenvolgens 3a t/m 3e in enig geval nog twee ploegen met een gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door artikel 2 toe te passen.
4 a Indien vier ploegen met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen wordt de rangorde bepaald middels het doelsaldo over hun wedstrijden. De ploeg met het grootste doelsaldo over de poulewedstrijden geldt als hoogstgeklasseerde.
b Indien er na toepassing van 4a nog vier ploegen gelijk eindigen geldt de ploeg met het grootste aantal gescoorde doelpunten in de poulewedstrijden als hoogst geklasseerde.
c Indien er tussen de vier ploegen ook na toepassing van 4b nog geen verschil is ontstaan wordt de rangorde bepaald middels het nemen van strafworpen zoals omschreven in 5.
d Indien er na toepassing van achtereenvolgens 4a en 4b in enig geval nog drie ploegen met een gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door artikel 3 opnieuw toe te passen.
e Indien na toepassing van achtereenvolgens 4a en 4b in enig geval nog twee ploegen met een gelijk resultaat overblijven wordt hun volgorde bepaald door artikel 2 opnieuw toe te passen.
5 a De scheidsrechter bepaalt op welke korf de strafworpen worden genomen.
b De scheidsrechter stelt door loting vast in welke volgorde de ploegen beginnen met het nemen van de strafworpen.
c De betrokken ploegen nemen elk steeds om en om een strafworp. Voor de strafworpserie worden door elke ploeg vier spelers en vier speelsters aangewezen. Bij de finalewedstrijden blijft de regel betreffende de vervanging van spelers ook voor het nemen van de strafworpen van kracht.